Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set

Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set

Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set

product parameters:

  • color classification: hand-painted yunlong only three tureen
  • item no: 20210424-4
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='

Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set

 

Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set

 

Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set

 

Day blue green room hand - made yunlong three just tureen jingdezhen ceramic tureen not hot tea bowl of tea set
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com