Fish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ring

Fish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ring

Fish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ring Fish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ring Fish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ring Fish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ring Fish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ring

product parameters:

  • color classification: 1 catty nano Shi Yingqiu (solid) give mesh bag 2 jins of nano Shi Yingqiu 3 kg (solid) with pockets of nano Shi Yingqiu (solid) give mesh bag 5 jins of nano Shi Yingqiu (solid) 10 jins with pockets of nano Shi Yingqiu (solid) with mesh bag 1 catty nano Shi Yingqiu (hollow) give mesh bag 2 jins of nano Shi Yingqiu 3 kg (hollow) with pockets of nano Shi Yingqiu (hollow) give mesh bag 5 jins of nano Shi Yingqiu (hollow) 10 jins with pockets of nano Shi Yingqiu (hollow) with mesh bag
  • equipment category: filtering material
  • article number: KD441_1614742419088

var desc='******
Fish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ringFish tank water purification filter material of nanometer hollow Shi Yingqiu nitrifying bacteria house aquatic bacteria culture and biochemical ball ceramic ring';
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com