Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

product parameters:

    JiTianSan

  • color classification: JiTianSan bucket color blessings to tureen paragraphs transverse JiTianSan bucket color blessings to tureen vertical
  • article number: JiTianSan bucket color blessings to tureen
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='

Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

 

Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

 

Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

 

Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

 

Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

 

Qin Qiuyan JiTianSan bucket color blessings to high - end tea tureen jingdezhen ceramic bowl tea bowl

 

 
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com