RenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knife

RenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knife

RenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knife RenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knife RenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knife RenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knife RenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knife

product parameters:

  • style: Chinese style
  • popular element: the wind restoring ancient ways
  • color classification: six gentleman ji ji blue feather fan - blue - beautiful window - 6 gentleman ji blue - ancient - 6 gentleman white feather fan - 6 gentleman - beautiful window - 6 gentleman white - ancient - 6 gentleman shadow blue - lup - 6 gentleman shadow green - beautiful window - 6 gentleman shadow green - ancient - 6 gentleman
  • article number: cy - 13
  • main photo source: independent film figure
  • whether manual: is

var desc='

RenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knifeRenXin jiangnan hexiang ceramic tea six gentleman 's suit tea tea with parts of pu' er tea knife
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com