(niang jingdezhen ceramics powder enamel caddy fixings tea pot dou 45 three color photos

(niang jingdezhen ceramics powder enamel caddy fixings tea pot dou 45 three color photos

(niang jingdezhen ceramics powder enamel caddy fixings tea pot dou 45 three color photos (niang jingdezhen ceramics powder enamel caddy fixings tea pot dou 45 three color photos (niang jingdezhen ceramics powder enamel caddy fixings tea pot dou 45 three color photos (niang jingdezhen ceramics powder enamel caddy fixings tea pot dou 45 three color photos (niang jingdezhen ceramics powder enamel caddy fixings tea pot dou 45 three color photos

product parameters:

  • material: ceramic
  • origin: also the
  • : the article number of PGF - 00284
  • main photo source: independent film figure

www.taobao.com
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com